พม.เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ

 
 

ครั้งแรกที่ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่เยอรมันหลังจากออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถือเป็นการเดินทางไกลที่สุดในชีวิต และได้มาพักอยู่ที่วัดบุญญารามแห่งนี้ สิ่งที่สัมผัสได้ ณ ตอนแรกที่ได้เห็นคือความโอ่โถงกว้างขวางของสถานที่ และความเป็นสัปปายะของที่พักอาศัย แม้จะมาในช่วงฤดูหนาว แต่สภาพแวดล้อมที่สวยงามรอบๆวัดบุญญารามก็ทำให้อุณหภูมิความหนาวลดลงมาบ้างด้วยการเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่นี่ ซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนฉากเวทีการแสดงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันบางวันเปลี่ยนบ่อย เช่นในวันหนึ่ง มีฝนตก ครึ้ม ต่อมาสักหน่อยมีแสงอาทิตสาดส่องพร้อมก้อนเมฆหลากหลายขนาดและรูปทรง เย็นๆมาบางทีก็มีหิมะโปรยปรายลงมา จึงเห็นได้ว่าธรรมชาติที่นี่ขณะนี้กำลังสร้างฉากเวทีประดับวัดบุญญารามให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ตรงนี้คือจุดเด่นที่น่าประทับใจของวัดบุญญารามอย่างมากเลยทีเดียว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยคือพี่น้องชาวบุญญารามนี่มีความสมัครสมานสามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีความเป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆของวัดบุญญารามให้ประสบผลสำเร็จ ก็เพราะด้วยพี่น้องชาวบุญญารามและชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวเยอรมันบางส่วนมีจุดมุ่งหมายทีจะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพุทธศาสนสถานที่มีบรรยากาศแห่งความเป็นพุทธให้มากที่สุด ด้วยแรงแห่งความรัก ความผูกพันธ์และความสามัคคีของพี่น้องชาวบุญญาราม จึงทำให้วัดบุญญารามแห่งนี้มีความมั่นคงและพร้อมที่จะเป็นสถานที่ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเรียนรู้สัมมาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความผาสุกแห่งชีวิตต่อไป