กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 56

วัดบุญญาราม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาวัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 4 ประการ คือ 1)เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 3)เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 4) เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของพี่น้องชาวไทย ทางวัดบุญญารามจึงขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมทำโรงทานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกิจกรรมครั้งต่อไปคงได้รับความเมตตาจากทุกท่านได้มาร่วมสร้างสรรค์งานบุญงานกุศล อันเป็นการสั่งสมบุญให้กับชีวิตต่อไป ขอขอบคุณ และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Leave a reply

Your email address will not be published.